“پیش نیاز رسیدن به موفقیت، داشتن آرمان راسخ است”

تاریخچه

نقطه آغاز

آرمان راسخ تجارت با هدف بکارگیری تکنولوژی های نوین در زمینه تبلیغات فعالیت خود را شروع نمود.
این شرکت با الگوبرداری از نمونه های موفق جهانی در تاسیس بنگاه های تجاری با هسته مرکزی خانواده محور تشکیل شده وبطور پیوسته در طی مسیر مجموعه ای از جوانان خلاق به تیم ملحق شدند.

تیم ما

ماهرخ مرادی

مهدی علی اکبردوست

مجید کریمی

بیتا پازخو

بنیامین مرادی

وحید رشیدی

فهرست