جهت اخذ نمایندگی فرم زیر را تکمیل نمایید.

0 + 1 = ?