جهت اخذ نمایندگی فرم زیر را تکمیل نمایید.

2 + 1 = ?