با توجه به شرکت آزمان راسخ تجارت در خدمات گرافیکی و تبلیغاتی، بستر همکاری با بهترین مجموعه های تبلیغاتی در اکثر نقاط جهان، بستر این خدمات رسانی را فراهم ساخته است.