در زمینه مباحث آموزشی از واقعیت افزوده می توان استفاده های گوناگونی نمود.